Privacy Policy/ General Data Protection Regulation
Политика за защитата на личните данни

Рекламер.бг ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Рекламер.бг ЕООД и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Личните данни и информацията, които Елица Жекова/Рекламер.бг ЕООД събира при контактите си с клиенти, са строго поверителни и не се предоставят на трети страни. Такива лични данни са: имена, e-mail, мобилен телефон, банкови сметки и фирмени данни на контрагентите. Те се използват единствено за комуникация и извършване на разплащания.
Рекламер.бг ЕООД не събира данни за расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Събираните данни на търговските партньори на Рекламер.бг ЕООД се съхраняват докато двете страни са в трудови отношения клиент-изпълнител, като това не е органичено в рамките на един договор за поръчка и не изключва бъдещи контакти и отношения. Клиентът има правото да оттегли своето съгласие за съхранение на неговите данни за име, e-mail адрес, телефон, фирмени данни и банкова сметка по всяко време чрез писмено известяване на Рекламер.бг ЕООД. Данните НЕ СЕ предоставят на трети страни.

Платформата WordPress, на която е базиран настоящият уеб-сайт, получава вашия IP адрес и предоставя информация за броя влизания на ден от определена територия, търсене по ключови думи, разгледани публикации, операционната система и браузъра ви. Тази информация се използва единствено за статистически цели.

Настоящият уебсайт служи като портфолио на Елица Жекова, едноличен собственик на Рекламер.бг ЕООД. Всички снимки и визуализации са собственост на Елица Жекова/Рекламер.бг ЕООД и използването им без разрешение е нарушение на Закона за авторското право.

————————————————————

Reklamer.bg Ltd. is operating in accordance to General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) from 27 April 2016. Please read the following information to fully understand all the aspects of personal data collection and operation by Reklamer.bg Ltd.

The Personal data and information that is collected by Elitsa ZHekova/Reklamer.bg Ltd. when contacting and working with customers is protected and not shared with third parties. Personal data may include: name. e-mail, phone number, bank account and company details. This data is used only for communication and payment between our two parties.
Reklamer.bg Ltd. does not collect any data for racial or ethnic background; political, religious or philosophical beliefs, genetic and biometrical data, health, sexual orientation or personal life information.
Collected data of Reklamer.bg Ltd. commercial partners is stored while two parties are working together, however this is not limited to only one contact and does not exclude future contacts and relations. Client has the right to withdrew his consent for storing his/her name, e-mail, phone number, company info and bank account information at any time with a written request to Reklamer.bg Ltd. Stored data IS NOT shared to third parties.
The platform WordPress, which this website is based on, collects information for your IP address as well as number of visits per day, keyword search, viewed posts, your browser’s OS. This is used only for statistics.

This website is the online portfolio of Elitsa Zhekova / Reklamer.bg Ltd. and all photos, pictures and visualisations are intellectual property of Elitsa Zhekova/ Reklamer.bg Ltd. Any unautorized use is prohibited by law.

Go top